Julian Cheung Chi-Lam Born 1971-01-01 Guangdong, China

Julian Cheung is an actor based in Hong Kong, China. His spouse is Anita Yuen.

Movies Starring Julian Cheung Chi-Lam